Thomas Thor Group

Investment round of Thomas Thor Group